Historija Radučića
________________________________
1. Prahistorija
Radučić web site
Toponimija
 
1.1. Neolit u sjevernoj Dalmaciji
1.2. Liburni
1.3. Gradine
1.4. Gradina na Radučkoj glavici
1.5. Radučko-mokropoljska liburnska zajednica
1.6. Gradina nad Gredom
1.7. Nekropola u Čelinama
1.8. Gradina u Carigradu
   
2. Antika
2.1. Burnum
2.2. Predrimska utvrda 
2.3. Rimski legijski logor
2.4. Municipij
2.5. Šuplja crkva (Forum)
2.6. Akvedukt (Prespa)
2.7. Rimski put u Prnadovcu
2.8. Legenda o sv. Pavlu
2.9. Razorenje grada
   
3. Srednji vijek
3.1. Područje sela do XIV vijeka
3.2. Prvi spomen Radučića (1369)
3.3. Ko je bio Marko Raduč?
3.4. Grad Scoglio (Bobodol) 
3.5. Bobodolsko jezero
3.6. Grad Cudanton (Carigrad)
   
4. Dolazak Turaka
4.1. Prve provale
4.2. Zapis o Čavlinovu buku 
4.3. Kliški sandžak
4.4. Popisi stanovništva (defteri)
4.5. Nahija Kistanje
4.6. Krčki sandžak
4.7. Nahija Knin
4.8. Kandijski rat
4.9. Morejski rat
   
5. Doseljenje Srba
5.1. Kad su Srbi zapravo došli u Kninsku krajinu?
5.2. Iz Bosne u Dalmaciju
5.3. Porijeklo i značenje radučkih prezimena
5.4. Crkva svetog Đurđa 
   
6. Venecija
6.1. U znaku lava
6.2. Triplex confinium (nova granica Venecije, Austrije i Osmanskog carstva)
6.3. Alberto Fortis o Morlacima
   
7. Prva austrijska vlast
7.1. Gradnja ceste od Zrmanje do Radučića
7.2. Početak gradnje ceste Knin - Zadar
   
8. Napoleonovo doba
8.1. Pod Francuzima
8.2. "Napoleonova cesta"
8.2. Rat s Austrijom 1809. god.
   
9. Austrija
9.1. Prvi katastar (1828. godine)
9.2. Popisi stanovništva
9.3. Matične knjige
9.4. Katastar Franje Josipa
9.2. Pošta
9.3. Škola
   
10. Radučić u 20. vijeku
10.1. Prvi svjetski rat
10.2. Kraljevina Jugoslavija
10.3. Drugi svjetski rat
10.4. Partizanski pokret
10.5. Socijalistička Jugoslavija
10.6. Željeznička pruga
10.7. Struja, asfalt, telefon
10.8. Republika Srpska Krajina
10.9. Oluja
   
11. Literatura (vidi ovdje)
 
Historijski atlas
A) Radučić na starim geografskim kartama
Klikni za galeriju starih karata
Mada se selo spominje od 1369. godine, na geografskim kartama pojavljuje se tek u XVIII vijeku. Galeriju karata pogledaj ovdje
 
B) Stari nazivi mjesta
Antički i srednjovjekovni nazivi mjesta Bukovice, Kninske krajine, Ravnih kotara i južne Like. Klikni tu
 
This site is powered by: Raducic web design
vdje su sakupljeni nazivi svih dijelova Radučića i pojedinačno ograda, puteva, branjevina, lokava, kuvina, dijelova brine itd. na području sela. Ako vidite da koji fali, ili ako znate za neki koji je ovdje označen upitnikom đe se nalazi, molimo javite na standardni mail raducic59304@yahoo.co.uk, pa da lista naziva bude sasvim kompletna. Toponimi (nazivi geografskih mjesta i lokaliteta) koji se ovdje navode su manje-više svi i danas u upotrebi, ali kako je selo opustilo, sva je prilika da će vremenom nestati u zaboravu. Zato smo htjeli i ovako sačuvati dio identiteta Radučića koji tek jednim dijelom ostaje zapisan u katastrima.

A
Avlije ... ograde kad se od Polja ide prema Šimpragama (sjeverozapadno od puta), oko Bunarića, gdje su nekad bile kolibe Modrinića i Kutlača, sve do puta od Modrinića u Polje (s druge strane tog puta je Dočić)
Avlije Šimpragine ... Dočić, ograde iznad Modrinića (sjeveroistočno od kuća)

B
Banica ... krš između nadvožnjaka i ograda Donjih Radića; na starom katastru iz 1828. ucrtana je kao precizno određeno mjesto nedaleko od rimskog puta gdje se lomi granica Radučića i Ivoševaca
Bašćina ... ?
Bergiam buk ... naziv za Brljanski buk na starom katastru
Bijele njive ... njive ispod Brežine, s obe strane ceste; razlikuju se Njive i Bijele njive, a granica je jedan zidić kad se od Sela preko Njiva ide popreko prema Šimpragama; zovu se tako jer se tu prije sijalo žito (zob, ječam, pšenica) pa je ljeti bilo sve bijelo od njega
Bilušića buk ... buk kod Mlina; zove se po plemenu Bilušića iz Ljubotića
Bjelobrkove ograde ... ograde u Prnadovcu iznad Bjelobrka (sjeverno od kuća)
Bobodol ... dio Brine, na povišenom sedrenom platou (v. Otok); na starom katastru kao Bobodol vodio se i krš između puta od Puača za Liver i puta od Puača za Vukšu
Boćanova branjevina ... branjevina lijevo (sjeveroistočno) od Starog puta, presijeca je željeznička pruga
Boćanove vlačine ... ?
Borje ... nasad borova uz cestu kod račvanja puteva prema Jukozovićima i Šimpragama
Borovića branjevine ... branjevina na kosi zapadno od Plavanjskog puta, na granici s Pađenima
Borovića do ... ograde u kršu iznad puta od Borovića prema Plavanjskom putu
Borovića lokva ... lokva nedaleko od sjeverozapadnog ruba ograda u Borovića dolu
Branjevina ... 1) naziv za pašnjak i mladu šumu grabovine gdje su svi imali pravo na ispašu, ali samo onaj čija je i pravo na sječu "lista" (drva); branjevina je kao i kuvin neograđena, ali je razlika što je kuvin zemljište gdje raste drača, krš; u Radučiću postoji nekoliko branjevina: Borovića, Ergića, Jandresića, Boćanova itd. 2) naziv za ograde iznad Jandresića koliba (jugoistočno od Bjelobrka kod Nove ceste): Vlačine, Uvola, Paslićevka
Breg, Brežina ... kosa niz koju se spušta cesta kad uđe u okuku kod Dubajića kućetine
Brestovača ... naziv za ogradu ili šumu u Vejnovića vlaki, blizu Jezera
Brežine ... predio u Brini ili nad Brinom
Brina ... naziv za polja uz Krku; radučku brinu čini nekoliko dijelova (gledano nizvodno): Puškari, Trnovača, Vukša, Preradovac, Jabuka, Bobodol, Liver, Marjanuša (dio Livera), Preplet, Široko, Šturica, Mlini, Carigrad, Provalije, Rit
Brljanski buk ... buk na samoj granici s Ivoševcima, pri dnu Brljanskog jezera, ispod brane; za vrijeme Drugog svjetskog rata tu je, na Brljanu, bilo trgovište za stoku
Brljansko jezero ... jezero na Krci, od Provalija do brane za hidrocentralu Manojlovac; nekad se kaže i samo Jezero
Brunzinuša ... naziv za ograde kod Bjelobrka u Prnadovcu
Bubin ... jedan od tri radučka bunara, najbliže Selu, kraj puta koji od Burzinih kuća ide niz polje do okuke na cesti kod Dubajića kućetine; ime bunara može imati veze sa riječi "biba", što znači "zemlju na podvodnom mjestu koja se uliježe kad se ide po njoj" (1), ili sa riječi "buban" (odnosno "bubanj") koja je čest naziv za izvor vode u Crnoj Gori i sjeverozapadnoj Bosni (2)
Bukovica ... naziv (možda više nije u upotrebi) za predio istočno od Vukmirica (Sokarića); na karti 1 : 5000, list Ervenik 38, označene kao Njivetine Sokarića
Bunarić ... 1) bunar u kršu uz Dakiće 2) bunar "među Avlija" ("u Avlijama"), blizu puta koji od Polja ide prema Šimpragama, gdje su nekad bile kolibe Modrinića i Kutlača
Burzina dolina ... ?
Burzina litica ... litica uzvodno od Burza i Mlina; vertikalnih strana; tu su sokolovi vili gnijezda, a u litici postoji i pećina u koju je ulaz "kolik struga", a unutra kad se uđe ima dvorana
Burzine ograde ... ograde ispod Burza, nada stranom (južno od kuća)

C
Carigrad ... dio Brine, njive uzvodno od Provalija; na litici iznad Carigrada se, prema predanju, nalazila predstraža za Burnum odnosno turska kula; i danas tu postoje ostaci neke utvrde, o čemu se može čitati ovdje i ovdje
Cilji ... kamene gromilice ("cilji") koje su označavale granicu prema Ivoševcima
Crni krš ... krš s onu stranu Prespe, tj. sjeverozapadno od nasipa rimskog vodovoda (jugoistočno je Pena), do pod Radučku glavicu i prema Babićima; na starom katastru i krš između Prespe i ceste

Č
Čavlinov buk ... brzak (ponegdje se i spominje kao Čavlinov brzak) uzvodno od Pojila
Čeline ... ograde i krš iznad Livera; tu se nalazio prvi vinograd u Radučiću; na karti 1 : 5000, listovi Ervenik 49 i Kistanje 9, vode se kao Njivetine; na starom katastru tako je nazvan cijeli predio ispod Josinovića prema Krci i sve od Burza do Drage (krš s druge strane puta od Puača prema Brini vodio se kao Bobodol)

D
Dakića ograde ... ograde iznad Rita
Devića ... nekadašnji naziv za Ergića branjevinu
Devića ograde ... ograde između Devića ispod ceste i ceste
Devićkinja ... ograde između Donjih Radića i nadvožnjaka
Do ... 1) ograde iznad puta za Omčikuse (sjeverozapadno od kuća) 2) dio Provalija, bašče s desne strane čim se siđe u Provalije
Dočić ... ograde zapadno od Modrinića, povrh puta od Modrinića prema Polju (sjeveroistočno od puta); s druge strane puta su Avlije
Dolina ... 1) uvala odnosno do općenito 2) ograde kraj ceste, koje od Borja razdvaja kolski put prema Šimpragama
Dolina Mirića ... ograda u dubokom kršu južno od Mitića doline, na samoj granici s Ivoševcima
Dolovi ... ograde iznad Ljevaja (sjeveroistočno od kuća)
Donja livada ... ?
Donje ograde ... ograde Donjih Radića ispod pruge
Dračevica ... 1) lokva u Peni 2) ograde između Puača i Devića ispod ceste
Draga ... uvala u radučkoj strani kanjona Krke niz koju ide kolski put od Puača, i kojom se silazi ravno na Pojilo
Dražica ... uvalica u radučkoj strani kanjona Krke, iznad pećine, na mjestu gdje Krka pravi zavoj iz Marjanuše (Livera) prema Prepletu; na vrhu Dražice počinje se Novi put spuštati prema brini
Dubajića lokva ... lokva kod Dubajića kućetine, isušila se kad su kopali gnjilu da je očiste
Duboka vlaka ... krš u kotlini ispod glavnog puta za Modriniće (Matiće)
Duboki do ... dočić ispod Polja

E
Ergića branjevina ... branjevina (krš) između Bjelobrka kod Nove ceste i ceste Knin - Zadar, s donje (južne) strane ceste na istočnom ulazu u Selo
Ergića polje ... polje ispod Ljubanove kuće

G
Gaina ... ?
Glavičice ... mali dio krša sa škrapama iznad kuća Šimpraginih, između kuća i Ševnovca
Gljeuše ... ograde između Ljevaja i ceste
Golubija jama ... mjesto (možda vrtača ili jama) kraj Novih ograda iznad Omčikusa, na samoj granici s Oćestovom; nešto jugoistočnije od Mačje jame
Gornja livada ... ?
Gradina, Gradina nad Gredom ... grumila iznad Grede, gdje je bila liburnska utvrda, o čemu se može čitati ovdje
Greda ... jezičac u kanjonu Krke, litica iznad Livera (Starog pojila), gdje Krka pravi zavoj; na platou na vrh stijene je gromila, ostatak bedema liburnske gradine
Grede ... krš između Jukozovića njiva, Nove ceste (Bulovana) i Sela
Groblje ... radučko groblje; ima dva dijela, Staro groblje, kod crkve, i Novo groblje, preko puta Starog groblja; neki kažu i Šimatorija
Gulića branjevina ... branjevina ispod vrha Polja (na uzvisini jugozapadno od najsjevernijeg dijela Polja)
Gusterna Golubova ... gusterna uz put od Polja prema Šimpragama

I
Ispod Avlija ... put i predio kad se od Ševnovca ide u Dočić, jugozapadno od Avlija
Ispod crkve ... dio Polja, južno od crkve
Ispod Čelina, Nad Gredom ... čistina (krš) između ograda u Čelinama do nad Gredu (do grumile nad Gredom), gdje su danas gromilice (tumuli) tj. grobovi starih Liburna
Ispod Prodolja ... nekadašnji naziv za Gulića branjevinu
Iznad Avlija ... put i predio istočno od Avlija, kad se od Polja ide prema Šimpragama

J
Jabuka ... dio Brine između Preradovca i Bobodola
Jandresića bašče ... bašče u Prepletu, na sedrenom grebenu
Jandresića ograde ... ograde sjeverno od puta za Jandresića kolibe (Paslićevka, Vola, Vlačine)
Janjila ... na starom katastru naziv za krš ispod ceste od ulaza na područje sela do puta za Puače, prema kućama (Puačin krš), sve do puta od Puača prema Vukši (sjeveroistočni dio Mirića krša), uključujući Radića ograde; i danas postoji taj naziv, a tako su se nekoć nazivala mjesta gdje su se janjile ovce
Jasenova ograda ... ograde u Puačinom kršu
Jelar ... krš sa ostacima hrastove šume iznad Brljanskog jezera; katastarski dijelom pripada Ivoševcima
Jezero ... 1) naziv (možda više nije u upotrebi) za dio polja ispod crkve, danas poznat kao Ispod crkve; najniži dio Polja gdje se nekad zadržavala voda 2) velika lokva u Vejnovića vlaki 3) Brljansko jezero
Josinov mlin, Josinovi mlinovi ... donji mlin, nizvodno od Omčikusa mlina
Jovin bunar ... bunar u Peni
Jukozovića ograde ... ograde uz put za Jukozoviće, s njegove sjeveroistočne strane, i iznad kuća Jukozovića
Jurinica ... dolovi, ograde, ispod Polja, kad se ide prema Žabnovcu, inače Kutlačine

K
Kosa ... 1) krš iznad sela prema Pađenima i Oćestovu (sjeverno i sjeveroistočno od Sela i Omčikusa), gdje bi uskoro trebali graditi vjetrenjače 2) pađenske ograde istočno od Pađenskog puta, na granici s Radučićem (sjeverno od Novih ograda)
Kostelovača ... krš ispod Crnog krša, katastarski dijelom u Ivoševcima
Kotlina ... ponor, jama, gdje uvire Krka u Prepletu; do nje je iskopan odvod (kanal) kojom bi otjecala voda ako bi poplavio Liver
Kraljuša ... krš između Prespe i željezničke pruge
Krčevina ... ograde u kršu zapadno od Puača ispod ceste
Krčevina Kovačeva ... mjesto u Crnom kršu na granici Radučića i Ivoševaca, ispod Ikanovića
Krčevine ... ograde kraj Burza (zapadno od kuća), iznad puta za litice kod Carigrada i dalje za Provalije
Kršić ... krš na istočnom ulazu u Selo, između Omčikusa i ceste
Kršići ... krš između Jukozovića i Donjih Radića
Kukinica ... ?
Kulinovac ... ?
Kutlačine avlije ... ?
Kutlačine ograde ... ograde uvrh Kutlača (sjeverno i sjeverozapadno od kuća)
Kutlatuša ... ograda uz cestu između skretanja za Jukozoviće i skretanja za Donje Radiće
Kuvin ... pašnjak na državnoj (komunalnoj) zemlji

L
Laškovica ... ?
Latića vrt ... ogradica u kršu ispod ceste, na suprotnoj strani od skretanja za Ljevaje
Livade ... ograde uz put za Mokro Polje prije Kutlača (jugoistočno od kuća)
Liver ... dio Brine između Bobodola i Pećine odnosno Prepleta; naziv je vjerovatno donesen iz stare postojbine, i moguće ima veze sa imenom Oliver (3)
Lokva ... lokva u kršu iznad Gornjih Radića i Omčikusa
Luka ... dio Vukše, nadomak Bobodola (4)
Luke, Lučine ... dio Brine (Provalija), uzvišica s desne strane, prije pojila; iako je moguće da je tu bilo pristanište, riječ "luka" znači i livadu, zemljište, pored rijeke (5)

Lj
Ljevajića ograde ... ?
Ljevajine ograde ... ograde uz put od Ljevaja prema cesti (zapadno od puta i jugozapadno od kuća), a na starom katastru i ograde sjeveroistočno od kuća (Dolovi)
Ljevajuše ... ograde s istočne strane ceste neposredno prije nego se počne uspinjati na nadvožnjak

M
Mačja jama ... mjesto (možda vrtača ili jama) kraj Novih ograda iznad Omčikusa, na samoj granici s Oćestovom
Maćukinica ... dio ograda kad se ide od kuće Negotića ide prema Šimpragama (lijevo od puta), kod gusterne Golubove; neki je izgovaraju i Maćkina, a naziv je nastao kraćenjem riječi "Matićkinja", što znači Matićeva ograda, prema nekom Matiću (naziv za jednu od loza Modrinića)
Male ograde ... ograde između Ljevaja i ceste, uz cestu, prve radučke ograde kad se od Knina ulazi u područje sela
Marjanuša ... dio Livera ispred pećine, naziv dobio po nekoj babi Marjanuši koja je tu stalno boravila i čuvala ovce
Markovica ... ograde nadomak Šimpragama, s lijeve strane puta kad se dolazi od Negotića; s desne strane tog puta su Tavančine
Matići ... današnji zaseok Modrinića, prema nazivu jedne njihove loze (druge su bile Negotići, Paslići itd)
Mekote ... ograde odnosno krš iznad Novog groblja
Miljenovac ... krš oko Plavanjskog puta na granici Radučića i Pađena
Milinovac ... krš iznad Kutlača (na karti 1 : 5000, list Ervenik 39, naziva se Stara i Nova pena)
Mirić krš ... krš ispod Puača, prema Vukši
Mirića vrtal ... ograda u uličici prema Jandresića kolibama
Mitića dolina ... ograde u kršu zapadno od Stanojkića
Mlinarski put ... put od Sela prema Mlinima; išao je preko Bulovana i Bjelobrka pa iznad ogradice i Jandresića koliba; za vrijeme Drugog svjetskog rata tuda je išla granica Italije i NDH
Mlini ... poznat i kao Omčikusa mlin, radučki mlin na Bilušića buku; nizvodno od njega još je jedan, Josinov mlin (Josinovi mlinovi); prije stotinjak i više godina i mlin ispod Šupljaje pripadao je Radučićanima (Šimpragama), pa se i tamo išlo mljeti

N
Nad Avlije ... ograde ispod Modrinića (jugoistočno od kuća); bliže putu koji ide od Polja prema Šimpragama nalaze se Avlije, vjerovatno po nekadašnjim avlijama Modrinića i Kutlača čije su kuće bile u ogradama oko Bunarića
Naslanine ... ograde u dnu Pene, blizu ceste
Negotići ... zaselak Modrinića na jugozapadnoj strani Polja (6)
Nikačove ograde ... ograde ispod Dakića (južno od kuća)
Nova cesta ... cesta probijena pedesetih (1956. godine?) koja se u ravnoj liniji spušta od Sela, uz Bulovane i Bjelobrke, prema željezničkoj stanici
Nova pena ... krš iznad Devića i Kutlača
Nove ograde ... ograde iznad Gornjih Radića i Omčikusa, sjeverno od Starih ograda
Novi put ... put koji je selo izgradilo poslije Drugog svjetskog rata (1945. godine); ide od Starog puta i spušta se uz Okrajak i preko Dražice ravno niza stranu u Liver
Novo groblje ... novi dio groblja, s druge strane ceste za Mokro Polje
Nuglovi ... ograde između asfaltnog puta prema Šimpragama i Borja; takođe i naziv za sam taj put

Nj
Njiva ... nekoliko ograda u Mirić kršu
Njive ... njive kad se od ceste (Brežine) popreko ide prema Šimpragama
Njivetina ... ograda s istočne strane puta za Donje Radiće, u blizini ceste
Njivetine ... 1) naziv na karti 1 : 5000, listovi Ervenik 49 i Kistanje 9, za ograde ispod pruge, iznad Livera; Čeline i Okrajak 2) njive iznad Jukozovića, desno od Uvole
Njivetine Sokarića ... njive na padini jugozapadno od Sokarića
Njivica ... 1) ograde u Crnom kršu zapadno od Modrinića, u kotlini ispod puta za Ikanoviće 2) njive ispod Puača (južno od kuća)
Njivice ... njive (ograde) između Modrinića i Polja (Dočić)

O
Ograda Omčikus ... 1) naziv na starom katastru za južni dio Starih ograda kod Omčikusa (vjerovatno su se zvale Omčikusove ograde) 2) naziv na starom katastru za ograde lijevo i desno od ceste kad se od Knina ulazi na područje sela (Slamatinica, Male ograde i Velike ograde)
Ograde ... 1) naziv (možda više nije u upotrebi) za Avlije Šimpragine 2) ograde neposredno kraj Bulovana (sjeverozapadno od kuća) 3) ograde između Jukozovića i Bjelobrka kod Nove ceste, oko kuća Mirića 4) na starom katastru Jandresića ograde
Ograde Modrinić ... 1) naziv na starom katastru za ograde Nad Avlijama 2) naziv na starom katastru za ograde oko Negotića, iznad puta od Negotića prema Šimpragama (sjeverozapadno i zapadno od kuća) 3) naziv na starom katastru za ograde i krš iznad Glavičica, u uglu između puteva kojim se od Polja i od Modrinića ide prema Šimpragama
Ograde na Vlaci ... ograde uz cestu nakon skretanja za Donje Radiće (između Donjih Radića i ceste)
Ograde Puačine ... ograde kraj Puača ispod ceste (istočno od kuća)
Okrajak ... ograde između Pojevaca i Čelina, uz koje prolazi Novi put u Brinu
Otok ... dio Bobodola, sedreni otok na kojem je nekad bio grad (po svoj prilici Scoglio), i oko kojeg je, s obe strane, uz litice, tekla Krka; 1950-ih probijen je Čavlinov buk kroz sedru i otada Krka teče samo posred kanjona

P
Paslićevka ... ograde od Nove ceste do Šimpraginih koliba, sjeveroistočno od puta za kolibe i Burze, prema Paslićima (pleme Modrinića) čije su kuće bile u tim ogradama, nedaleko od Nove ceste
Pecalište ... ograde u dubokom kršu, između Bjelobrka i Puača
Pećina ... pećina u Liveru, u dnu strane; služila kao sklonište od kiše za stoku i čobane, za vrijeme Drugog svjetskog rata i od bombardiranja
Pena ... 1) krš između Prespe i ceste 2) Puačin krš
Plavanjski put ... stari put kojim se išlo prema moru prije nego je izgrađena tzv. Napoleonova cesta (današnja cesta Knin - Zadar); išao je današnjim kolskim putem Pađene - Radučić, zatim vjerovatno dijelom puta Radučić - Mokro Polje i iznad crkve skretao na jugozapad, uz bunar Radučić, i iznad Duboke vlake izbijao na trasu rimskog akvedukta kuda je dalje išao prema Ivoševcima; prema narodnom predanju, zove se Plavanjski jer su tuda Plavanjci išli na more po sol, kojom su trgovali
Plitki do ... dočić ispod Polja
Ploča ... mjesto gdje cesta izlazi iz područja Radučića, tj. gdje nadvožnjak siječe katastarsku granicu sela (otprilike na pola ivoševačkog spusta); prozvano navodno po pločastom kamenju kakvo je na tom mjestu, ali nije isključeno ni da se tu u davna vremena nalazila neka ploča iz obližnjeg Burnuma (i danas se na tom mjestu mogu vidjeti gomilice kamenja od nekadašnjih rimskih kuća) ili ostaci popločanog rimskog puta, koji je inače tuda prolazio
Pod Gredom ... Jandresića bašče ispod Grede, koje od ostatka Livera razdvaja put koji ide uz rub kanjona Krke
Pod poljem ... ?
Podvornice ... 1) ograde između ceste i donjeg (jugoistočnog) dijela Polja, ali i u Polju, na njegovom samom jugoistočnom kraju 2) naziv (možda više nije u upotrebi) za krš između Omčikusa i ceste, danas Kršić
Pojevci ... ograde s mladom šumom iznad Prepleta, između Burza (Burzinih ograda) i Čelina
Pojilo ... 1) dio obale Krke u Liveru gdje se napajala stoka i prala vuna 2) pojilo u Vukši
Poličice ... njive iznad Jukozovića, od Grede prema Bijelim njivama
Poljarova ograda ... ograda iznad Brljanskog jezera, dijelom katastarski pripada Ivoševcima
Polje (Radučko polje) ... duga plodna udolina oko koje je prvotno nastalo selo Radučić, gdje se nalazi i većina radučkih vinograda; osim plodne zemlje, u polju postoje i tri bunara sa živom vodom: Bubin, Žabnovac i Radučić
Ponor ... Kotlina
Preboj ... nasip u Prepletu
Preplet ... dio brine od pećine do Mlinâ, dijelom neprohodan
Preradovac ... dio Brine između Vukše i Bobodola
Prespa ... nasip rimskog akvedukta za Burnum, visine 1-2 metra, koji počinje ispod puta prema Modrinićima i kroz krš u ravnoj liniji ide koja tri kilometra prema jugozapadu, sve do lokaliteta Ribnjak nedaleko Šupljaje (gdje je bio rezervoar za vodu); riječ Prespa vjerovatno znači isto što i "nasip" (7); na starom katastru vodi se kao "Prispa"; po akveduktu je išao Plavanjski put prema moru
Prnadovac ... široki pojas krša između Bjelobrka i Dakića na jugozapadu, oko željezničke stanice, pa sve do nadomak Puača na sjeveroistoku
Prodolje ... vrh Polja, iznad Gornjih Mirića
Provalija ... na starom katastru krš u Prnadovcu između Bjelobrka i puta (od prijelaza pruge) prema Burzama
Provalije ... 1) dio Brine, nadomak Brljanskog jezera 2) krš iznad ceste koja se spušta do Brljana, sve do dijela Brine koji se zove Provalije i puta koji s ceste pokraj Mitića doline vodi do Dakića, katastarski dijelom pripada Ivoševcima; na starom katastru i krš i ograde iznad Krke na istok sve do Burza
Pržine ... ograde uz zapadnu stranu puta za Puače
Puačin krš ... veliki krš ispod ceste (s južne strane), kad se od Knina ulazi u područje sela, sve do skretanja za Puače
Puškari ... krajnji dio Brine na granici s Oćestovom; jedan od najudaljenijih dijelova sela, pa bi se znalo govoriti "Ima njivu čak tamo u Puškarima"

R
Radić klanac ... naziv (možda više nije u upotrebi) za velik predio krša i ograda ispod ceste (s jugoistočne strane) od puta za Jukozoviće do iza puta za Donje Radiće (sve do zadnje okuke ceste prije nadvožnjaka), pa sve iza Donjih Radića do puta za Provalije, a na istok do Jandresića ograda (gdje su danas Kršić i Prnadovac)
Radića gromila ... mjesto (možda "cilj") kod Radića iznad Vukše koje je označavalo granicu s Oćestovom
Radića ograda ... ograde iznad Radića (Josinovih), sjeverno od kuća
Radića ograde ... ograde iznad Vukše, na granici s Oćestovom
Radučić ... bunar po kojem je selo navodno dobilo ime (ako bunar nije dobio ime po selu), uz nekadašnji Plavanjski put; naziv vjerovatno dolazi od ličnog imena Rade odnosno Raduč: pri jednom od prvih spomena Radučića u dokumentima, 1486. godine, spominje se čovjek imenom Marko Raduč iz Radučića
Rakinica ... ograda uz put za Donje Radiće, u nastavku Njivetine
Rašće ... krš između Puača i pruge, sa desne (zapadne) strane puta za Liver
Riđuša ... 1) lokva iznad Omčikusa, navrh Starih ograda 2) naziv za neku ogradu
Rimski put ... neki tako zovu dio trase Starog puta (rimske ceste za Burnum) zapadno od puta za Burze odnosno od Pojevaca prema Burzama, koja je vidljiva kao blagi, vrlo niski nasip s oblim kamenjem na površini a donedavno je bila vidljiva kao dugačka ravna prosjeka kroz Prnadovac, danas jednim dijelom zarasla

S
Salankov vrta(l) ... ograde u Dubokoj vlaci, blizu kamenoloma, uz put koji preko Vlake ide od Modrinića prema cesti i Donjim Radićima
Seline ... ograde u Peni blizu Dračevice
Selo ... centar Radučića, uz cestu Knin - Zadar, gdje su do prije posljednjeg rata bili škola, dvije zadruge, gostiona i spomenik žrtvama fašizma
Siškovo (Šiškovo) gumno ... ograda u Jukozovićima
Skočinice ... ograde u Peni uz Prespu
Slamatinica ... ograde (šuma) između Ljevaja i ceste, na koje se prema cesti nadovezuju Male ograde
Sokarići ... zaselak Vukmirica sjeverno od Modrinića, katastarski pripadaju Radučiću mada su dio Mokrog Polja
Stan Vukmirica ... naziv na starom katastru za Sokariće
Stara pena ... krš iznad Kutlača; ispod nje je - tj. jugoistočno - Nova pena, a razdvaja ih put koji ide iz Kutlača prema Ševinovcu
Stare ograde ... ograde iznad Omčikusa (sjeveroistočno od kuća)
Stari put ... trasa rimske ceste za Burnum kroz Prnadovac ali i naziv za stazu od Pojevaca prema Okrajku koja prati trasu na metar-dva udaljenosti; kaže se i "ide uza Stari put"; neki Starim putom zovu samo taj dio trase, dok ostatak, koji od Bjelobrka dolazi kroz Prnadovac, zovu Rimski put
Staro pojilo ... put niza stranu poviše Pojevaca, dio Brine odnosno nekadašnje pojilo koje se nalazilo u zavoju Krke u Liveru, nešto nizvodno od bašči pod Gredom, dok je Krka na ovom mjestu bila od strane do strane pa se stoka napajala na mjestu koje se nalazilo odmah ispod strane
Strana Čeline ... blaga padina od Čelina prema Liveru, kojom su se često sagonile ovce prema Pojilu

Š
Ševinovac ... ograde istočno od Pađenskog puta
Ševnovac ... lokva iznad Šimpraginih kuća (nedaleko puta za Negotiće), uz poprečni put za Modriniće i Dočić
Šimatorija ... groblje
Šimetine branjevine ... ?
Šimpragine ograde ... krš i ograde između željezničke pruge i Burza
Široko ... dio Brine ispod Prepleta, koji je nekad bio jezero pa je probijanjem Bilušića buka kod Mlina presušilo; danas gusta šuma i šikara, kroz koju nema puta (ne može se od Prepleta stići putem do Mlina)
Šturica ... bašče Kapitanovića i Burza, uzvodno od Mlina, podno Burzine litice
Šunjača ... lokva u Prnadovcu, nedaleko od mjesta gdje put od Nove ceste prema Burzama prelazi prugu, a na starom katastru i krš i ograde sjeverno od lokve (prema Bulovana kućama) (8)
Šuplji kuk ... mjesto nad Krkom na granici s Oćestovom

T
Tanki buk ... nekad mali buk u Prepletu (kod Preboja), danas brzak
Tavančine ... ograde desno od puta kojim se od Negotića ide prema Šimpragama
Trnovača ... dio Brine nizvodno od Puškara

U
Uvola ... 1) njive iznad Jukozovića 2) Vola

V
Vejnovića vlaka ... vlaka iznad Borovića, katastarski dijelom pripada Mokrom Polju
Velike ograde ... ograde u kršu ispod ceste, kad se od Knina ulazi u područje sela
Više grede ... ?
Vlačine ... prvi red ograda s lijeve strane kad se ide Jandresića kolibama od Jukozovića; počinju od Mirića pa idu sve do skretanja za kolibe ili puta za Burze
Vlaka ... 1) krš u plitkoj i prostranoj uvali ispod puta prema Modrinićima (također i Duboka vlaka); 2) krš iznad Starih ograda kod Omčikusa 3) krš iznad Gornjih Mirića prema Pađenima
Vóla (Uvola) ... uvala, njiva, između Vlačina i Paslićevke
Vrtlina ... ?
Vukša ... dio Brine, uzvodno od Bobodola

Z
Zakopina ... bunar u Paslićevki
Zalivode ... ograde uz put od Ljevaja prema cesti (istočno od puta)

Ž
Žabnovac ... jedan od tri radučka bunara, uz put koji ispod crkve, kod Kutlača, ide preko polja


 
 
Homepage
Photo gallery
_____________________________
 
---- Zaseoci ----
 
Arhiva
starih fotografija
iz Radučića
_____________________________
Ako imaš bilo kakvih fotografija snimljenije u Radučiću, a htio bi da ih sačuvaš od zaborava i podijeliš s drugima, pošalji ih na
(Uputstvo za slanje: u mejlu uz fotografiju napiši kad i đe je snimljena i ko su ljudi na slici.)
Arhiva dosad prikupljenih starih fotografija može se vidjeti ođe.
 
Poštanski ured 59304 Radučić
Pošiljke ubačene do 17 sati biće poslane istoga dana Klikni za slanje maila
Ovdje možete ubaciti slike, ideje, primjedbe ili bilo šta drugo za što mislite da fali na ovim stranicama
 
Biblioteka
_____________________________
Jedinstvena studija o običajima i vjerovanjima ljudi u Bukovici sa iscrpnim rječnikom lokalnih izraza
 
Rječnik predratnog Knina koji je zahvaljujući nekolicini entuzijasta vremenom prerastao u alternativnu enciklopediju grada i okolice
 
Pripovjetka iz jedine knjige koja se događa u Radučiću, zbirke priča "Trbuom za kruvom" (1982)
 
Nikad objavljen rukopis knjige o sudjelovanju Radučićana u Narodnooslobodilačkom ratu
 
Stručni tekst o rimskom logoru i kasnijem antičkom gradu Burnumu zagrebačkog arheologa i profesora
 
Članak iz hrvatskog magazina Nacional o otkriću amfiteatra nedaleko od logora Burnum
 
 
Toponimija
Popis svih lokaliteta u Radučiću: ograda, branjevina, lokava itd.
 
Rječnik
Riječi, poslovice i pjesmice iz narodnog govora Radučića
 
Klikni za online gostionu
Radučke ćakule
Online gostiona pod krstolićem sa vijestima iz Radučića i Bukovice. Ovdje možete ostaviti svoja pitanja, komentare i pozdrave. Klikni ođe
 
Linkovi
_____________________________
(službene stranice)
Od 1996. u područje Nacionalnog parka uključen je i gornji tok rijeke pa tako i neki dijelovi Radučića
 
Krajem 2005. na internet je stavljen katastar sela Radučić sa svim vlasnicima i brojevima čestica

 

Web site Benkovačana sa mnogo podataka o crkvama, slavama i prezimenima sjeverne Dalmacije

 

Jedan od sajtova grada Knina sa bogatom i izvrsnom galerijom slika
Kistanjski web site 1 i 2
Osim trština i namastira Kistanje evo imaju i dva internet portala