Sl. 17 - Kota 358,2 odnosno najviša tačka Radučke glavice, odakle su snimljene sve prethodne fotografije...