Sl. 10 - Pogled prema Mirićima (kuće ravno, iznad polja) i crkvi (u pravoj crti preko kuća Sokarića, malo zaklonjena drvetom)