Sl. 3 - Pogled prema jugoistoku. U daljini se vidi Promina