Sl. 2 - Pogled prema jugu. Desno se vidi kanal novog vodovoda, a u lijevo obronci Promine