Sl. 4 - Seoska gusterna pokraj škole, građena nakon 1. svjetskog rata