Sl. 1 - Jedina radučka razglednica, štampana sredinom 1960-ih