Historija Radučića
________________________________
1. Prahistorija
Radučić web site
Grad Cudanton
 
1.1. Neolit u sjevernoj Dalmaciji
1.2. Liburni
1.3. Gradine
1.4. Gradina na Radučkoj glavici
1.5. Radučko-mokropoljska liburnska zajednica
1.6. Gradina nad Gredom
1.7. Nekropola u Čelinama
1.8. Gradina u Carigradu
   
2. Antika
2.1. Burnum
2.2. Predrimska utvrda 
2.3. Rimski legijski logor
2.4. Municipij
2.5. Šuplja crkva (Forum)
2.6. Akvedukt (Prespa)
2.7. Rimski put u Prnadovcu
2.8. Legenda o sv. Pavlu
2.9. Razorenje grada
   
3. Srednji vijek
3.1. Područje sela do XIV vijeka
3.2. Prvi spomen Radučića (1369)
3.3. Ko je bio Marko Raduč?
3.4. Grad Scoglio (Bobodol) 
3.5. Bobodolsko jezero
3.6. Grad Cudanton (Carigrad)
   
4. Dolazak Turaka
4.1. Prve provale
4.2. Zapis o Čavlinovu buku 
4.3. Kliški sandžak
4.4. Popisi stanovništva (defteri)
4.5. Nahija Kistanje
4.6. Krčki sandžak
4.7. Nahija Knin
4.8. Kandijski rat
4.9. Morejski rat
   
5. Doseljenje Srba
5.1. Kad su Srbi zapravo došli u Kninsku krajinu?
5.2. Iz Bosne u Dalmaciju
5.3. Porijeklo i značenje radučkih prezimena
5.4. Crkva svetog Đurđa 
   
6. Venecija
6.1. U znaku lava
6.2. Triplex confinium (nova granica Venecije, Austrije i Osmanskog carstva)
6.3. Alberto Fortis o Morlacima
   
7. Prva austrijska vlast
7.1. Gradnja ceste od Zrmanje do Radučića
7.2. Početak gradnje ceste Knin - Zadar
   
8. Napoleonovo doba
8.1. Pod Francuzima
8.2. "Napoleonova cesta"
8.2. Rat s Austrijom 1809. god.
   
9. Austrija
9.1. Prvi katastar (1828. godine)
9.2. Popisi stanovništva
9.3. Matične knjige
9.4. Katastar Franje Josipa
9.2. Pošta
9.3. Škola
   
10. Radučić u 20. vijeku
10.1. Prvi svjetski rat
10.2. Kraljevina Jugoslavija
10.3. Drugi svjetski rat
10.4. Partizanski pokret
10.5. Socijalistička Jugoslavija
10.6. Željeznička pruga
10.7. Struja, asfalt, telefon
10.8. Republika Srpska Krajina
10.9. Oluja
   
11. Literatura (vidi ovdje)
 
Historijski atlas
Antički i srednjevjekovni nazivi mjesta Bukovice, Kninske krajine, Ravnih kotara i južne Like
 
This site is powered by: Raducic web design
sim grada Scoglia, na Paganovoj karti iz 1520-ih godina, dakle iz vremena kad su ovaj dio Dalmacije osvajali Turci, uzvodno od ruševina Burnuma a u istoj visini sa gradom Bobodolom (koji se nalazio na području današnjeg prominskog sela), nad rijekom Krkom ucrtan je i grad Cuda to, što bi trebalo čitati kao Cudanton ili Kudanton (sl. 1). Mada je u stručnoj literaturi jedva spomenut, što znači da još nije ubiciran (nije utvrđeno gdje je tačno bio), ako ćemo usporediti Paganovu i brojne kasnije karte s ucrtanim Cudantonom (vidi neke od njih na dnu teksta), jasno je da nema baš puno alternativnih lokacija na kojima između Scoglia i Šupljaje treba tražiti ovaj grad: po svoj prilici nalazio se na isturenom grebenu u Carigradu (velika slika), na mjestu liburnske gradine.

Sl. 1 - Odlomak Paganove karte sa tvrđavom pod nazivom Cudanton
Sl. 2 - Tragovi smrvljenog kreča pomiješanog s kamenčićima i grudvicama mahovine na vrhu gdje je bila tvrđava Cudanton
Prema Paganovoj karti, nedaleko od grada prolazila je i srednjovjekovna cesta između Knina i Bribira, ali čini se da na tom području nije bilo nekog znatnijeg prelaza preko Krke, kao u rimsko vrijeme: na primjer, u kartu su ucrtani Bulin most u Kninu i most preko Krke ispod Čučeva i Nečvena, koji je srušen za vrijeme Kandijskog rata, 1647. godine (1), ali ne i prelaz u Bobodolu ili kod današnjih mlinova na Bilušića buku. Jasno, nije isključeno da je tvrđava Cudanton bila podignuta baš da bi nadzirala jedan manji ali ne i manje važan prelaz preko Krke, koji je očito postojao na sedrenoj barijeri koju stvara Bilušića buk.
U svakom slučaju, to je bila jedna od nekoliko srednjovjekovnih tvrđava koje su nadvisivale kanjon Krke, a u predtursko doba čuvale su posjede velikaša, koji su na Krci imali među. Sudeći po narodnom predanju, izgleda da su je koristili i Turci, a i danas se na vrhu te isturene litice mogu naći metalni predmeti i ostaci kreča (sl. 2).
 
 
 
 
     
 
 
Dalje
 
Homepage
Photo gallery  
_____________________________
 
---- Zaseoci ----
 
Arhiva
starih fotografija
iz Radučića
_____________________________
Ako imaš bilo kakvih fotografija snimljenije u Radučiću, a htio bi da ih sačuvaš od zaborava i podijeliš s drugima, pošalji ih na
(Uputstvo za slanje: u mejlu uz fotografiju napiši kad i đe je snimljena i ko su ljudi na slici.)
Arhiva dosad prikupljenih starih fotografija može se vidjeti ođe.
 
Poštanski ured 59304 Radučić
Pošiljke ubačene do 17 sati biće poslane istoga dana Klikni za slanje maila
Ovdje možete ubaciti slike, ideje, primjedbe ili bilo šta drugo za što mislite da fali na ovim stranicama
 
Biblioteka
_____________________________
Jedinstvena studija o običajima i vjerovanjima ljudi u Bukovici sa iscrpnim rječnikom lokalnih izraza
 
Rječnik predratnog Knina koji je zahvaljujući nekolicini entuzijasta vremenom prerastao u alternativnu enciklopediju grada i okolice
 
Pripovjetka iz jedine knjige koja se događa u Radučiću, zbirke priča "Trbuom za kruvom" (1982)
 
Nikad objavljen rukopis knjige o sudjelovanju Radučićana u Narodnooslobodilačkom ratu
 
Stručni tekst o rimskom logoru i kasnijem antičkom gradu Burnumu zagrebačkog arheologa i profesora
 
Članak iz hrvatskog magazina Nacional o otkriću amfiteatra nedaleko od logora Burnum
 
 
Toponimija
Popis svih lokaliteta u Radučiću: ograda, branjevina, lokava itd.
 
Rječnik
Riječi, poslovice i pjesmice iz narodnog govora Radučića
 
Linkovi
_____________________________
(službene stranice)
Od 1996. u područje Nacionalnog parka uključen je i gornji tok rijeke pa tako i neki dijelovi Radučića
 
Internet site jedne od najvećih turističkih agencija u Beogradu. Vlasnik je porijeklom Radučićanin

 

Web site Benkovačana sa mnogo podataka o crkvama, slavama i prezimenima sjeverne Dalmacije

 

Projekt Eko-janje
Web site projekta uzgoja ekološke janjetine na području Bukovice