Historija Radučića
________________________________
1. Prahistorija
Radučić web site
Akvedukt (Prespa)
 
1.1. Neolit u sjevernoj Dalmaciji
1.2. Liburni
1.3. Gradine
1.4. Gradina na Radučkoj glavici
1.5. Radučko-mokropoljska liburnska zajednica
1.6. Gradina nad Gredom
1.7. Nekropola u Čelinama
1.8. Gradina u Carigradu
   
2. Antika
2.1. Burnum
2.2. Predrimska utvrda 
2.3. Rimski legijski logor
2.4. Municipij
2.5. Šuplja crkva (Forum)
2.6. Akvedukt (Prespa)
2.7. Rimski put u Prnadovcu
2.8. Legenda o sv. Pavlu
2.9. Razorenje grada
   
3. Srednji vijek
3.1. Područje sela do XIV vijeka
3.2. Prvi spomen Radučića (1369)
3.3. Ko je bio Marko Raduč?
3.4. Grad Scoglio (Bobodol) 
3.5. Bobodolsko jezero
3.6. Grad Cudanton (Carigrad)
   
4. Dolazak Turaka
4.1. Prve provale
4.2. Zapis o Čavlinovu buku 
4.3. Kliški sandžak
4.4. Popisi stanovništva (defteri)
4.5. Nahija Kistanje
4.6. Krčki sandžak
4.7. Nahija Knin
4.8. Kandijski rat
4.9. Morejski rat
   
5. Doseljenje Srba
5.1. Kad su Srbi zapravo došli u Kninsku krajinu?
5.2. Iz Bosne u Dalmaciju
5.3. Porijeklo i značenje radučkih prezimena
5.4. Crkva svetog Đurđa 
   
6. Venecija
6.1. U znaku lava
6.2. Triplex confinium (nova granica Venecije, Austrije i Osmanskog carstva)
6.3. Alberto Fortis o Morlacima
   
7. Prva austrijska vlast
7.1. Gradnja ceste od Zrmanje do Radučića
7.2. Početak gradnje ceste Knin - Zadar
   
8. Napoleonovo doba
8.1. Pod Francuzima
8.2. "Napoleonova cesta"
8.2. Rat s Austrijom 1809. god.
   
9. Austrija
9.1. Prvi katastar (1828. godine)
9.2. Popisi stanovništva
9.3. Matične knjige
9.4. Katastar Franje Josipa
9.2. Pošta
9.3. Škola
   
10. Radučić u 20. vijeku
10.1. Prvi svjetski rat
10.2. Kraljevina Jugoslavija
10.3. Drugi svjetski rat
10.4. Partizanski pokret
10.5. Socijalistička Jugoslavija
10.6. Željeznička pruga
10.7. Struja, asfalt, telefon
10.8. Republika Srpska Krajina
10.9. Oluja
   
11. Literatura (vidi ovdje)
 
Historijski atlas
A) Radučić na starim geografskim kartama
Klikni za galeriju starih karata
Mada se selo spominje od 1369. godine, na geografskim kartama pojavljuje se tek u XVIII vijeku. Galeriju karata pogledaj ovdje
 
B) Stari nazivi mjesta
Antički i srednjovjekovni nazivi mjesta Bukovice, Kninske krajine, Ravnih kotara i južne Like. Klikni tu
 
This site is powered by: Raducic web design
Bilješke
(1) Boris Ilakovac, "Rimski akvedukti na području sjeverne Dalmacije", Arheološki muzej Zadar - Sveučilišna naklada Liber, Zadar - Zagreb, 1982.
(2) Drugi razlog mnogobrojnih zavoja na trasi vodovoda je sprečavanje prevelikog ubrzavanja toka, jer bi se na tolikoj razdaljini (32 kilometra!) u pravolinijskom koritu voda već daleko prije Burnuma pretvorila u razornu bujicu.
(3) Boris Ilakovac, "Rimski akvedukti...", str. 47.
(4) Nije isključeno da je kamen s akvedukta služio za gradnju Kninske tvrđave, manastira Krupa i Krka te brojnih srednjovjekovnih i turskih tvrđava u široj okolici. Boris Ilakovac, "Rimski akvedukti...", str. 59.
(5) Na tom mjestu gdje vodovod u oštrom uglu zaokreće i siječe put za Modriniće i danas se sa desne strane puta može vidjeti još jedan nasip, koji dolazi iz pravca Modrinića, a za koji nije poznato čemu je služio.
(6) Boris Ilakovac, "Razvoj ceste Stara Straža - Radučić u odnosu na trasu akvedukta Plavno Polje - Burnum", Putevi i komunikacije u antici, Materijali SADJ 17, naučni skup Peć 1978, Beograd, 1980, str. 111.
(7) Boris Ilakovac, "Razvoj ceste Stara Straža...", str. 111-113.
(8) Boris Ilakovac, "Razvoj ceste Stara Straža...", str. 113.
(9) Boris Ilakovac, "Razvoj ceste Stara Straža...", str. 113-115. Ilakovac skreće pažnju na jednu zanimljivost u vezi sa tim putem: "Tako se dogodilo, da je operativna komunikacija služila nekoć za izgradnju akvedukta, a u postantičko doba ostaci su napuštenog akvedukta vjekovima kasnije služili za održavanje te bivše operativne, a kasnije glavne komunikacije. (...) Ta nekoć strogo namjenska i zatvorena komunikacija preživjela je i neke rimskodobne javne puteve što su povezivali Burnum s ostalim naseljima i nametnula se, evo sve do naših dana, kao dio magistralne ceste, što od Zadra, bivšeg Jadera pa preko Knina, negdašnje Niniae, vodi dalje u unutrašnjost." (str. 115-117) Pravac tog starog puta uz akvedukt bio je u upotrebi sve do prije 200 godina: "Godine 1797-1801, poštivajući djelomice prastaru trasu puta Jader (Zadar) - Ninia (Knin), sagradila je Austrija novu cestu: Zemunik - Benkovac - Lišane - Bribirske Mostine - Kistanje - Stara Straža - Knin i dalje put Bosne (...). Izgleda, da je tek realizacija tog austrijskog projekta reaktivirala prolaz magistralne ceste Zadar - Knin kroz glavnu komunikaciju negdašnje rimske kasarne Burnum, kroz via principalis. Jer, prema navodu seljana iz Ivoševaca i Rudela, u Knin se od starine nije putovalo kroz Šupljaju (Burnum), već uvijek kroz Prespu (uz akvedukt)." (str. 117, bilješka 13)
(10) Boris Ilakovac, "Rimski akvedukti...", str. 50-52.
(11) Boris Ilakovac, "Rimski akvedukti...", str. 52.
(12) Boris Ilakovac, "Rimski akvedukti...", str. 53.
(13) Boris Ilakovac, "Razvoj ceste Stara Straža...", str. 113.
(14) Lujo Marun, "Starinarski dnevnici", Muzej hrvatskih arheoloških spomenika, Split, 1998, str. 206-207.
 
 
Dalje
 
Homepage
Photo gallery
_____________________________
 
---- Zaseoci ----
 
Arhiva
starih fotografija
iz Radučića
_____________________________
Ako imaš bilo kakvih fotografija snimljenije u Radučiću, a htio bi da ih sačuvaš od zaborava i podijeliš s drugima, pošalji ih na
(Uputstvo za slanje: u mejlu uz fotografiju napiši kad i đe je snimljena i ko su ljudi na slici.)
Arhiva dosad prikupljenih starih fotografija može se vidjeti ođe.
 
Poštanski ured 59304 Radučić
Pošiljke ubačene do 17 sati biće poslane istoga dana Klikni za slanje maila
Ovdje možete ubaciti slike, ideje, primjedbe ili bilo šta drugo za što mislite da fali na ovim stranicama
 
Biblioteka
_____________________________
Jedinstvena studija o običajima i vjerovanjima ljudi u Bukovici sa iscrpnim rječnikom lokalnih izraza
 
Rječnik predratnog Knina koji je zahvaljujući nekolicini entuzijasta vremenom prerastao u alternativnu enciklopediju grada i okolice
 
Pripovjetka iz jedine knjige koja se događa u Radučiću, zbirke priča "Trbuom za kruvom" (1982)
 
Nikad objavljen rukopis knjige o sudjelovanju Radučićana u Narodnooslobodilačkom ratu
 
Stručni tekst o rimskom logoru i kasnijem antičkom gradu Burnumu zagrebačkog arheologa i profesora
 
Članak iz hrvatskog magazina Nacional o otkriću amfiteatra nedaleko od logora Burnum
 
 
Toponimija
Popis svih lokaliteta u Radučiću: ograda, branjevina, lokava itd.
 
Rječnik
Riječi, poslovice i pjesmice iz narodnog govora Radučića
 
Klikni za online gostionu
Radučke ćakule
Online gostiona pod krstolićem sa vijestima iz Radučića i Bukovice. Ovdje možete ostaviti svoja pitanja, komentare i pozdrave. Klikni ođe
 
Linkovi
_____________________________
(službene stranice)
Od 1996. u područje Nacionalnog parka uključen je i gornji tok rijeke pa tako i neki dijelovi Radučića
 
Krajem 2005. na internet je stavljen katastar sela Radučić sa svim vlasnicima i brojevima čestica

 

Web site Benkovačana sa mnogo podataka o crkvama, slavama i prezimenima sjeverne Dalmacije

 

Jedan od sajtova grada Knina sa bogatom i izvrsnom galerijom slika
Kistanjski web site 1 i 2
Osim trština i namastira Kistanje evo imaju i dva internet portala